Schoolvisie

De wereld verandert snel, razendsnel. Het is een van de kerntaken van de school om leerlingen voor te bereiden op actief en verantwoord burgerschap in deze snel veranderende wereld. Niemand weet hoe de samenleving, waarin zij als jongvolwassenen zullen terechtkomen, er uit zal zien. De kans is zeer reëel dat onze leerlingen van vandaag straks een functie op de arbeidsmarkt zullen bekleden die nu  nog niet bestaat.  Dan stelt zich de vraag: wat leren leerlingen tegenwoordig op school en is dat de juiste voorbereiding op de toekomst? Onze school meent dat toekomstgericht onderwijs samenhangend en duurzaam moet zijn. Zo geven we onze leerlingen een stevige basis aan kennis, attitudes en vaardigheden die ze nodig hebben om actief deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

Bij elke vorm van leren en ontwikkelen ligt echter zowel een hoge betrokkenheid als een sterk welbevinden aan de basis. De leerling eigenaarschap geven over zijn eigen leerproces bevordert dit.  Daarom begeleiden we leerlingen in hun keuzeprocessen en stimuleren we hen om te durven kiezen. We coachen, begeleiden de leerlingen naar hun doel(en) en geven hen daarbij steeds meer zelfsturing.  We geloven eveneens dat  persoonlijke aandacht voor elk kind en onderwijs op maat van het kind in een rijke context bijdraagt aan het welbevinden en de betrokkenheid.  Daarom engageren we ons om zo veel mogelijk binnen de leefwereld en de ontwikkelingsfase van de leerlingen uitdagende en motiverende leersituaties te creëren.  Hierbij hebben we oog voor het talent van elk kind. We dagen leerlingen uit om samen met de leerkrachten en hun medeleerlingen hun talent(en) te ontdekken, herkennen, erkennen en ontwikkelen. 

Deze visie komt tot zijn recht in ons SMART-onderwijs. 

Visie en betekenis SMART-onderwijs. 

Pijler 1: Stevige basis voor de toekomst

Wij willen leerlingen vaardigheden leren die cruciaal zijn voor hun eigen toekomst en voor het leven van iedereen op de planeet. Veel van deze vaardigheden worden samengevat onder de noemer “21ste eeuwse competenties”.

In onze school hebben we daarom naast de algemene doelen (taal, rekenen, wereldoriëntatie, …) ruime aandacht voor:

Wij maken gebruik van moderne leermiddelen en technologieën. Onze leerlingen krijgen niet enkel de kans om te oefenen met,  maar ook om te leren via ICT. 

We leven in een multiculturele samenleving waarin verdraagzaamheid en respect belangrijke waarden zijn. We willen dat onze leerlingen zich ontplooien tot jonge mensen met een eigen persoonlijkheid, met kennis van zichzelf en de andere. Respect voor de keuzes en de identiteit van anderen streven we eveneens na.

Goed kunnen communiceren betekent dat je een actieve luisterhouding kan aannemen en je mening op een correcte manier kan verwoorden. Op school werken de leerlingen voortdurend aan hun communicatieve vaardigheden. Ze oefenen o.a. met hun medeleerlingen en leerkrachten tijdens bijvoorbeeld een overleg of kringgesprek, bij groepswerk of op de speelplaats. We reiken hen echter ook oefenkansen met nieuwe communicatiemiddelen en –kanalen aan, zoals daar zijn e-mail, digitaal leerplatform, skype, … 

Leerlingen krijgen op onze school de kans om hun creativiteit te ontwikkelen. Dit komt tot uiting tijdens onze muzische lessen, maar gaat verder dan dat. Creativiteit is ook het vermogen om nieuwe inzichten en technieken te ontdekken en te verfijnen. Een onderzoekende houding is daarbij essentieel.  Onderzoekend leren wordt doorheen de hele basisschool tijdens bijvoorbeeld STEM-activiteiten gestimuleerd. 

Leerlingen kunnen een probleem herkennen, analyseren, een oplossingsstrategie(ën) kiezen en deze laatste met doorzettingsvermogen uitvoeren. 

De hoeveelheid aan informatie die voorradig is, is enorm. We leren leerlingen kritisch met deze informatie om te gaan. Wat is correct en wat is onzin? Betrouwbare bronnen kunnen selecteren en argumenten tegen elkaar kunnen afwegen zijn hierbij belangrijke vaardigheden die geoefend worden. 

De school bereidt leerlingen voor op een (beroeps)leven waarin ze zelfstandig hun kennis op peil houden, nieuwe kennis en vaardigheden verwerven en verantwoordelijkheid nemen voor ‘een leven lang leren’. We stimuleren het zelfregulerend vermogen van onze leerlingen door hen keuzes te laten maken. Leerlingen plannen en controleren hun werk en sturen zichzelf bij. Kortom: ze nemen verantwoordelijkheid voor hun leren. Zo zijn leerlingen op onze school, samen met de leerkrachten, gedeeld eigenaar van hun leerproces. 

Bij samenwerken gaat het om het gezamenlijk werken aan een doel en de anderen daarbij helpen en ondersteunen. Bij een goede samenwerking worden bovengenoemde vaardigheden aangesproken.  Inzetten op samenwerkingsvaardigheden vinden wij dan ook uitermate belangrijk waardoor dit de derde pijler van onze SMART-visie geworden is.  

Pijler 2: Maatwerk voor iedereen

Kenmerkend voor ons SMART-onderwijs is onze sterk uitgebouwde en geïntegreerde zorgwerking die garant staat voor maatwerk. Het onderwijsaanbod is zo breed, dat alle kinderen op basis van hun capaciteiten, ontwikkeling, interesses en achtergrond maximale kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Leerlingen krijgen de gelegenheid om doelmatig, actief en zelfstandig te leren. Het onderwijs doet recht aan de verschillen tussen leerlingen. 

Deze trachten wij als volgt te realiseren:

Pijler 3: Allen samen bereiken we meer

Op onze school staat het ‘samen-verhaal’ centraal.  Door coöperatief leren creëren we onderwijsleersituaties waarbij de leerlingen in kleine groepjes op een gestructureerde manier samenwerken aan een taak met een gemeenschappelijk doel. Ze zijn niet enkel verantwoordelijk voor hun eigen leren maar ook voor dat van hun groepsgenoten.   Kortom: ze leren VAN en MET elkaar. 

Het ‘samen-verhaal’ is op onze school ook van toepassing op het team: leerkrachten werken samen met elkaar en leren hierdoor ook nog elke dag bij. SMART-onderwijs staat immers voor teamgericht onderwijs. Dat betekent dat meerdere leerkrachten verantwoordelijk zijn voor meerdere groepen leerlingen (team-teaching). Leerkrachten bereiden samen activiteiten voor, maken samen dag- en weekplannen voor de leerlingen op, bespreken wekelijks de vorderingen van de leerlingen, evalueren samen hun les- en klaspraktijk. Dit vergroot de openheid in het team, de draagkracht van de leerkrachten en het empathisch vermogen, wat op zich weer zorgt voor rust en zelfzekerheid bij de individuele leerkracht.  

Pijler 4: Ruimte om te groeien en te bloeien

Opdat leerlingen zich zouden kunnen ontwikkelen tot competente personen, creëren we voor hen kansen om hun kennis, vaardigheden en attitudes in alle ontwikkelingsdomeinen (lichamelijk, motorisch, sociaal, emotioneel, cognitief, muzisch) te ontplooien en te groeien in hun talenten.  Door breed te ontwikkelen vormt zich bij de leerlingen een positief en realistisch zelfbeeld. De leerlingen worden zich bewust van hun sterke en minder sterke kanten.  Door de focus te leggen op datgene waar ze goed in zijn, neemt hun zelfvertrouwen toe. Zo staan leerlingen sterker bij het kiezen voor de juiste richting van het vervolgonderwijs. 

Pijler 5: Telkens een stapje verder 

Evalueren is een belangrijk onderdeel van goed onderwijs.  Op onze school wordt geëvalueerd vanuit een breed perspectief en met de bedoeling de leerling te motiveren tot nieuw leren. We evalueren om te leren maar ook om te leren van het leren. 

Evalueren vanuit een breed perspectief wil zeggen dat we het leerproces van de leerlingen bekijken vanuit verschillende invalshoeken. Daarvoor:

De evaluatie is voor de lerende transparant doordat ze steeds afgestemd is op de doelen en op de aangeboden onderwijsactiviteiten. De leerling weet met andere woorden wat er op welke manier zal geëvalueerd worden.  Hiermee willen we de betrokkenheid en de motivatie bij het evalueren verhogen. Het resultaat van het evaluatieproces stimuleert de motivatie tot verder ontwikkelen, tot leren en ontplooit de talenten van de leerling. We bereiken dit door met de leerling in dialoog te gaan en respectvol gerichte feedback te geven.