gezondheidsbeleid

Dat gezonde voeding en bewegen van belang is om gezond te blijven, krijgen kinderen op onze school van jongs af aan mee.
Wij zijn immers bekommerd om de gezondheid van onze kinderen en nemen actie om deze te bevorderen.
Wij brengen onze kinderen kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes bij in het kader van gezondheid. Dat staat zo in de ontwikkelingsdoelen en eindtermen. We leren onze kinderen eveneens om verantwoord om te gaan met genotsmiddelen in hun leefwereld zoals snoep en frisdranken.

Lees meer

Huiswerkbeleid

De school vindt huiswerk belangrijk. Met huiswerk trachten we immers verschillende doelstellingen na te streven. Daarom beperkt huiswerk zich niet tot taal- en rekenoefeningen of het leren van een les. Ook taken die de gewoontevorming en het zelfstandig werken bevorderen komen aan bod. Met zelfstandig werken bedoelen we dan doelen stellen, plannen en organiseren, een geschikte strategie kiezen, problemen oplossen en uitvoeren, zichzelf evalueren. Op die manier trachten we de leerlingen stapje per stapje voor te bereiden op het secundair onderwijs.

Lees meer